บริการวิชาพื้นฐาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง ได้ให้บริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อสภาวะการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยรายวิชาที่เปิดสอนแยกตามสาขา ได้แก่  

วิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ