ทุนคุณบุญชู ตรีทอง

เกี่ยวกับทุน

ทุนคุณบุญชู ตรีทอง เป็นทุนเพื่อนักศึกษาเรียนดีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นทุนการศึกษาที่ คุณบุญชู ตรีทอง ได้มอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา และเงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษให้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เกณฑ์พิจารณาการจัดสรรทุน

  1. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPAX) (ให้นับรวมรายวิชาที่ศึกษาในภาคฤดูร้อน) เท่ากับหรือสูงกว่า 2.75
  2. สำหรับนักศึกษาใหม่ จะพิจารณามอบทุนสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมทางการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ในการศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยพิจารณาจากผลการเรียนสะสมเฉลี่ย จาก 2 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นปีที่ 1 เท่ากับหรือสูงกว่า 2.75
  3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย เท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 จะพิจารณาให้เงินอุดหนุนพิเศษอีกปีละ 30,000 บาท 
    (หากนักศึกษาลงนามในสัญญาที่ระบุว่านักศึกษาจะรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องทำงานในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหากิจ เท่านั้น)

หมายเหตุ : ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากเกรดสะสมเฉลี่ย ต่อภาคการศึกษา ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคฤดูร้อน )

รูปภาพ