เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

คณาจารย์

ผศ. ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

Worawan Diaz Carballo (Marurngsith)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

papong@tu.ac.th

ผศ. ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์

Krittakom Srijiranon
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

non_krit@tu.ac.th

อาจารย์ปกรณ์ แววสว่างวงศ์

Pakorn Waewsawangwong
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

wpakorn@tu.ac.th

อาจารย์นิรัช ร่มเย็น

Nirach Romyen
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

nirach@tu.ac.th

ผศ. ดร.วินัย ทองปาน

Winai Thongpan
สาขาวิชาฟิสิกส์

winai.thongpan@tu.ac.th

ผศ. ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิรดี

Worrawate Leela-apiradee
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

worrawate@tu.ac.th

ผศ. ดร.จุมพฏ อินตระกูล

Jumpot Intrakul
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

jumpotin@tu.ac.th

ผศ. ดร.เกวลิน อินทนนท์

Kewalin Inthanon
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

inthanon@tu.ac.th

ผศ. ดร.เจนจรีย์ อินอุทัย

Janejaree Inuthai
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

jinuthai@tu.ac.th

รศ. ดร.จีราพัสฐ์ สีแจ่ม

Jirapast Sichaem

สาขาวิชาเคมี (เคมีอินทรีย์) jirapast@tu.ac.th

ผศ. ดร.ปรียาภรณ์ เรียนแพง

Preeyaporn Reanpang

สาขาวิชาเคมี (เคมีวิเคราะห์)preeyarp@tu.ac.th

อดีตคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง

อาจารย์ ดร.บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

Aroonwan Suebsriwichai
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

aroonwan@tu.ac.th