หมวดรายวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง ได้ให้บริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อสภาวะการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยรายวิชาที่เปิดสอนแยกตามสาขา ในหมวดของรายวิชาพื้นฐาน มธ. ได้แก่

 

วิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
TU107 Digital Skill and Problem Solving ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
TU142 Man and Biological Science มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
TU151 General College Mathematics คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
TU152 Fundamental Mathematics หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
TU155 Elementary Statistics สถิติพื้นฐาน
TU143 Man and Environment มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564