หมวดรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง ได้ให้บริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อสภาวะการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยรายวิชาที่เปิดสอนแยกตามสาขา ในหมวดของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มธ. ได้แก่

 

สาขาฟิสิกส์ (Physics)
รหัสวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
SC131 Physics 1 ฟิสิกส์ 1
SC132 Physics 2 ฟิสิกส์ 2
SC181 Physics Laboratory 1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
SC182 Physics Laboratory 2 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

 

สาขาเคมี (Chemistry)
รหัสวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย
SC123 Fundamental Chemistry เคมีพื้นฐาน
SC125 Basic Organic Chemistry เคมีอินทรีย์ทั่วไป
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory ฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
SC175 General Organic Chemistry ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไ

 

 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

รหัสวิชา

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

BT281

Fundamental Biochemistry

ชีวเคมีพื้นฐาน

BT284

Biochemistry Laboratory

ปฏิบัติการชีวเคมี

SC111

Biology 1

ชีววิทยา 1

SC112

Biology 2

ชีววิทยา 2

SC161

Biology Laboratory 1

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

SC162

Biology Laboratory 2

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564