Change Language:  ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

23 กุมภาพันธ์ 2566

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ที่ได้รับรางวัลบทความระดับ Excellent และ Good จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 11 (The Asia Undergraduate Conference on Computing หรือ AUCC 2023)
ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ในรูปแบบออนไลน์
💛 บทความ พิลล์แคร์ : ระบบกล่องยาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ
👥 โดยนางสาวชุติกาญจน์ อัศวมานะกิจ และนางสาวสุกัญญา สระทองเพ็ชร
👍 ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายระดับดีเยี่ยม (Excellent)
👤 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
❤️ บทความ : กล่องรับพัสดุอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันฆ่าเชื้อ
👥 โดยนายจามร วิชาวิทยากุล นายภาณุวัฒน์ สุขเมือง และนายเฉลิมโชค พัทธปิติพัฒน์
👍 ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายระดับดี (Good)
👤 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา