เปลี่ยนภาษา:  English

ร่วมมือกับเรา

จัดซื้อจัดจ้าง / รับสมัครงาน

ประกาศ

ประกวดราคาซื่อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (25/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ แบบ 3 คอลัมน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (25/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นแบบอัตโยมัติ แบบ 6 คอลัมน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (25/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารด้วยความร้อน (TGA) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จัหงวัดปทุมธานี ตำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (24/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดหน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมชีวเคมี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการดูดซึมก๊าซในหอแบบผนังเปียก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสาร (DSC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าความร้อน ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (21/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งภายใต้จุดเยือกแข็ง ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอาหารผงแบบเกาะกลุ่ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (20/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (19/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (18/02/2563)

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (18/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเคมี ตำบลปงรางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (18/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (17/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลิ่นและการเรืองแสง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (17/02/2563)

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เชิงแสง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (17/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหถูมิต่ำ ตำบอลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ุ13/02/2563)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับสารปริมาณสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ุ14/02/2563)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (12/02/2563)

กุมภาพันธ์ 2563 – พฤษภาคม 2563